ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมป่าไม้  (อ่าน 214 ครั้ง)

diorarmani2000

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2655
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมป่าไม้

 
 
 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- กฎหมายสารบัญญัติ
            - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
            - ประมวลกฎหมายอาญา
- กฎหมายวิธีสบัญญัติ
            - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
            - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- กฎหมายมหาชน
            - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
            - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
            - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
            - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
            - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
            - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๔๔๔ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๔๖๒
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เข้าดูเพจสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมป่าไม้
เข้าดูเว็บที่ นิติกรปฏิบัติการ กรมป่าไม้


 
 

 
 
 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมป่าไม้

Tags : คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมป่าไม้

 

Sitemap 1 2 3